Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε για το ΔΠΜΣ ΥΔΑ  η δικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής γραμματείας για δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022 καθώς και για ανανεώσεις εξαμήνου από 22/11/2022 έως και  5/12/2022.

 Υπενθυμίζεται ότι  για τους κανόνες δήλωσης ισχύει :

Κανόνες δήλωσης

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Α΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα], τριάντα (30) μονάδες στα τέσσερα (4) μαθήματα του Β’ εξαμήνου [τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής] και, τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

Αναλυτικότερα

  • Για το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν 2 Υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής μάθημα από τη παρεχόμενη λίστα μαθημάτων.
  • Από το  τρίτο εξάμηνο και έπειτα  οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν την Μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία εφόσον έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε 7 από τα 8 μαθήματα
  • Για την εκπόνηση της ΜΔΕ εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις οι Μ. Φ.  πρέπει  να υποβάλλουν και εντύπως Αίτηση ορισμού Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  προς την Ε.Π.Σ. του ΔΠΜΣ  ΥΔΑ με  ενδεικτικό θέμα  ΜΔΕ και ορισμού τριμελούς με τη συγκατάθεση μέλους ΔΕΠ , που θα είναι ο επιβλέπων της εκπόνησης.  https://ddcdm.ceid.upatras.gr/%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/

Η δήλωση της ΜΔΕ θα πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν την ολοκλήρωση της.

  • Για τους φοιτητές που έχουν περάσει τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (δηλ. τα 3 εξάμηνα) και οφείλουν μαθήματα χειμερινού  εξαμήνου τα δηλώνουν εκ νέου.

Από τη Γραμματεία