Από το ακαδημαϊκό έτος, 2018-19 λειτουργεί το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (ΔΠΜΣ ΥΔΑ, αγγλικός τίτλος «Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/16-5-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). To ΔΠΜΣ ΥΔΑ συνδιοργανώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:

Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων βάσει αυτών.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 3 εξάμηνα. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με κατεύθυνση είτε την Πληροφορική είτε τη Στατιστική, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών.
Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ATEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Σε όλες τις περιπτώσεις είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι να διαθέτουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής.