Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
26 504 – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Τηλ: 2610-996940 & 2610-996945
Email: secretary@ceid.upatras.gr
URL: https://ddcdm.ceid.upatras.gr/