Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε νέο ΦΕΚ 299/28-1-2021 με τη τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ ΥΔΑ και  άνοιξε η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής γραμματείας  για ανανεώσεις   εξαμήνου  και δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού  εξαμήνου 2020-2021   στο πρόγραμμα από 3/2/2021 έως 14/2/2021

Υπενθυμίζεται ότι  για τους κανόνες δήλωσης ισχύει :

Κανόνες δήλωσης

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Α΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα], τριάντα (30) μονάδες στα τέσσερα (4) μαθήματα του Β’ εξαμήνου [τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής] και, τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

Αναλυτικότερα

  • Για το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν 2 Υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής μαθήματα από τη παρεχόμενη λίστα μαθημάτων.
  • Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν την Μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία εφόσον έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε 7 από τα 8 μαθήματα
  • Για την εκπόνηση της ΜΔΕ εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις οι Μ. Φ.  πρέπει  να υποβάλλουν και εντύπως Αίτηση ορισμού Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  προς την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ  ΥΔΑ με  ενδεικτικό θέμα  ΜΔΕ και ορισμού τριμελούς με τη συγκατάθεση μέλους ΔΕΠ , που θα είναι ο επιβλέπων της εκπόνησης.
  • Για τους φοιτητές που έχουν περάσει τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (δηλ. τα 3 εξάμηνα) και οφείλουν μαθήματα χειμερινού  εξαμήνου τα δηλώνουν εκ νέου.