1. Μετέχοντα Τμήματα

α) Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής,
β) Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ παρέχει το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ).

2. Γνωστικά αντικείμενα – Σκοπός

Το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (“MSc in Data Driven Computing and Decision Making”, DDCDM) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στις λήψεις αποφάσεων βάσει αυτών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να συνεισφέρουν α) στην αναπαράσταση, διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων με θεωρητικά και πρακτικά υπολογιστικά εργαλεία, αλγορίθμους και τεχνικές, β) σε μεθόδους ανάκτησης πληροφοριών και γνώσης από τα δεδομένα, γ) στην κατασκευή μοντέλων για τα δεδομένα και προσομοιώσεων για την εξαγωγή προβλέψεων, δ) στις τεχνικές, αλγορίθμους, τεχνολογίες και συστήματα λήψης αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων, ε) στη σχεδίαση εργαλείων για τη «στοίβα λογισμικού» (software stack) πληροφοριακών συστημάτων, και υπολογιστικών υποδομών και πλατφορμών για τα παραπάνω, καθώς και στην αξιολόγησή τους.
Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ συνδυάζουν θεωρητική διδασκαλία με εργαστήρια και εφαρμογές. Με βάση τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητές τους οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν δομές δεδομένων, αλγορίθμους, περιβάλλοντα λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Η λειτουργία του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» βασίζεται στη συνεργασία μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και του Τομέα Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι εμπλεκόμενοι φορείς και τα μέλη τους έχουν αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου και στην έρευνα σε ζητήματα αιχμής στις περιοχές του εν λόγω ΔΠΜΣ.

3. Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΜΠΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (MSc in Data Driven Computing and Decision Making). Δεν προβλέπονται ειδικεύσεις.

4. Αριθμός και κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με κατεύθυνση είτε την Πληροφορική είτε τη Στατιστική, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών με υπόβαθρο είτε στην Πληροφορική είτε στην Στατιστική. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

5. Χρονική Διάρκεια του ΔΠΜΣ για την Χορήγηση του Τίτλου

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία.

6. Περιγραφή του ΔΠΜΣ

6.1. Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας

Τα μαθήματα του ΔΜΠΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική, ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας.

6.2. Περιγραφή του ενδεικτικού προγράμματος με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και, τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε τρία (3) από τα προσφερόμενα ως κατ’ επιλογή μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

7. Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

8. Τέλος φοίτησης

Δεν προβλέπεται.

9. επικουρικο έργο

Στις υποχρεώσεις των φοιτητών συμπεριλαμβάνεται και είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή μερικών ωρών επικουρικού έργου κάθε εβδομάδα καθώς και η επιτήρηση σε εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων.

10. δΙΑΛΈΞΕΙς-δΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Ορισμένες διαλέξεις, σύμφωνα με το νόμο, μέχρι το 1/3 του συνόλου, μπορεί να γίνοναι με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για διευκόλυνση των φοιτητών και συμμετοχή εξωτερικών ομιλητών χωρίς φυσική παρουσία. Επίσης στον εσωτερικό κανονισμό προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους φοιτητές καθώς και η δυνατότητα προσωρινής αναβολής των σπουδών μέχρι δύο συνεχόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4485/2017.