Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε το σύστημα για Ανανέωση εξαμήνου και Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 στο ΔΠΜΣ ΥΔΑ  από  14-12-2021 έως 30-12-2021.

Υπενθυμίζεται ότι  για τους κανόνες δήλωσης ισχύει :

 Κανόνες δήλωσης

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90).

·       Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Α΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα],

·       Τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

Αναλυτικότερα

Για το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν 2 Υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής μαθήματα από τη παρεχόμενη λίστα μαθημάτων.

  • Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν την Μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία εφόσον έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε 7 από τα 8 μαθήματα
  • Για την εκπόνηση της ΜΔΕ εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις οι Μ. Φ.  πρέπει  να υποβάλλουν και εντύπως Αίτηση ορισμού Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  προς την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ  ΥΔΑ με  ενδεικτικό θέμα  ΜΔΕ και ορισμού τριμελούς με τη συγκατάθεση μέλους ΔΕΠ , που θα είναι ο επιβλέπων της εκπόνησης.
  • Για τους φοιτητές που οφείλουν μαθήματα χειμερινού  εξαμήνου τα δηλώνουν εκ νέου.