ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΥπολογιστικΗ Δεδομένων και Αποφάσεων
(Data Driven Computing and Decision Making)

Από το ακαδημαϊκό έτος, 2018-19 αναμένεται να λειτουργήσει το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (ΔΠΜΣ ΥΔΑ, αγγλικός τίτλος «Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/16-5-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Η προκήρυξη του εν λόγω ΔΠΜΣ αναμένεται, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών θα είναι εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. To ΔΠΜΣ ΥΔΑ συνδιοργανώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:
• Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (www.ceid.upatras.gr) της Πολυτεχνικής Σχολής (αρμόδιο και για την διοικητική υποστήριξη).
• Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (www.math.upatras.gr)
Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων βάσει αυτών.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 3 εξάμηνα.
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με κατεύθυνση είτε την Πληροφορική είτε τη Στατιστική, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ATEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι να διαθέτουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής.
Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) και τα μαθήματα παρέχονται στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Γενικές πληροφορίες για το ΔΠΜΣ ΥΔΑ διατίθενται από τη Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (τηλ. 2610-996940, 2610-996945), από τους υπεύθυνους του Προγράμματος, Καθηγητή Ευστράτιο Γαλλόπουλο (egallop@upatras.gr) και Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Καραγιάννη (caragian@ceid.upatras.gr) και από την ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ αφορά άμεσα και στις ερευνητικές δραστηριότητες των διδασκόντων. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες των δύο τμημάτων και στην επετηρίδα Research@CEID.

Η προσκληση σε pdf